کارشناس اداری و پشتیبانی

تهران منابع انسانی

کارشناس حسابداری

تهران مالی

حسابدار فروش( وصول مطالبات)

تهران فروش

اپراتور تولید

تهران تولید و عملیات