کارمند نگهبانی و حراست

تهران منابع انسانی

تکنسین مونتاژ

تهران تولید و عملیات

کارشناس اداری و پشتیبانی

تهران منابع انسانی

کارشناس حسابداری

تهران مالی

حسابدار فروش( وصول مطالبات)

تهران فروش

اپراتور تولید

تهران تولید و عملیات